Bảo mật thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập tại website này sẽ không dùng vào việc gì khác ngoài việc để liên lạc, giao hàng, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

Mọi thông tin dữ liệu của Quý Khách hàng hoàn toàn không được tiết lộ ra bên ngoài. Chúng tôi cam kết và tuân thủ mọi quy định về bảo mật thông tin đồng thời không sao chép, chia sẻ hoặc bán thông tin của khách hàng cho bên thứ ba vì mục đích thương mại.